Ukázková T-linka

Svaz měst a obcí ČR varuje před dalším okrajováním samosprávy

3.12. 2018  byl na jednání vlády schválen návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem návrhu je rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolu hospodaření se všemi veřejnými prostředky.

O tomto návrhu varoval Svaz měst a obcí ČR ve své tiskové zprávě z 30.11., ve které zmiňuje mimo jiné, že úpravu kontrolních kompetencí NKÚ nelze provést bez reformy kontrolních mechanismů ve veřejné správě.

Tisková zpráva SMOČR

Návrh zákona

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

Ministerstvo vnitra vyhlásilo v souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ program prevence kriminality, jehož prioritami jsou:

  1. Systém prevence kriminality.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti.
  3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
  4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

Bližší info včetně přihlášky naleznete na stránkách ministerstva vnitra.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon

Ve fázi připomínkového řízení se momentálně od 30. 1. nachází návrh zákona, jehož cílem je snížení byrokratické zátěže žadatelů stanovením povinnosti orgánů územního plánování a stavebních úřadů vyžádat si závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud je nepřiložil žadatel, a současně zavedení fikce vydání souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne podání žádosti o jeho vydání. Dále návrh ruší institut závazného stanoviska orgánu územního plánování. 

Bližší info a samotný text, odůvodnění a znění naleznete na portále Zákony pro lidi.

Zákon č. 31/2019 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Celé znění

 

Přehled jednání vlády 18.2.

Na pondělním jednání vlády byl např. schválen akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 čj. 120/19.

Projednávání ohledně návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, bylo odloženo.
čj. 458/18

Tisková zpráva

Usnesení

 

Sněmovní tisk 412/0, část č. 1/6
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Celé znění včetně důvodové zprávy naleznete zde.

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​

Připravovaná školení pololetí 2018/2019