T-linka
informace pro tajemníky, vedení měst a vedoucí odborů
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Příspěvek na výkon státní správy pro obce přehledně v nové aplikaci. Metodické doporučení…
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Vzor skartačního plánu. Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - říjen 2019.…
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Věcná břemena a pronájem v případě vedení optických kabelů a další infrastruktury. Obce mohou…
Aktuality z legislativy. Ministerstvo vnitra připravilo nový volební zákon. Metodické doporučení Ministerstva vnitra. Nejvyšší správní soud změnil názor…
Aktuality z legislativy. Poslanecká sněmovna schválila novelu o místních poplatcích v původním znění. Jednání vlády 14. října…
Aktuality z legislativy. Metodický pokyn MV – vzor protokolu o předání obce nově zvolenému starostovi obce. Výsledky jednání…
Aktuality z legislativy. I maringotka může být stavbou. Metodický pokyn MF – Řízení rizik spojených s hospodařením. 22.…
Aktuality z legislativy. Obce a kraje mohou žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích. Vjezd do garáže…
Aktuality z legislativy. Kraje a obce budou moci od září žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích. Zpráva o vývoji…
Aktuality z legislativy. Občané získají online přehled o právních předpisech, které platí v jejich obci. MŽP přidá na kotlíkové dotace 1,5…
Aktuality z legislativy. Jednání vlády 22.7. MMR: Obcím rozdělíme na územní plány téměř 20 milionů korun. Metodické doporučení…
Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2018. Praha doručila parlamentu novelu zákona o postavení obcí a krajů při…
Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne 1,45 miliardy korun na rozvoj…
Poslancecká sněmovna podpořila v prvním čtení návrh zákona o právu obyvatel na digitální službu. 30.6. - termín pro podání průběžného…
Od 20.5. mohou obce žádat o dotace v rámci programu Výstavba. Ministerstvo financí a ÚZSVM informuje obce…
Soutěže Vesnici roku 2019 se účastní 205 obcí. Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí. Jednání vlády 6.5. -…
Jednání o novele zákona o finanční kontrole. MMR podpoří projekt na zlepšení kvality bydlení. Jednání vlády 15.4.
Schválení investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí. Třetí ročník soutěže Investičně atraktivní region. Zákon,…
Jednání Svazu měst a obcí ČR s představiteli vlád. Digitalizace státu. Jednání vlády 25.3.
Vesnice roku 2019. Aktualizace výpadku NEN. Zápis z porady odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR Jednání…
Přehled jednání vlády 27.2. Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst – Smart Cities. Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při…
Přehled jednání vlády 18.2. Výpadek systému veřejných zakázek NEN. Sněmovní tisk 405/0, část č. 1/4Novela z. o…
Nesouhlas s institucionálními změnami stavebního zákona. Vláda navrhne rozšíření působnosti Státního fondu rozvoje bydlení, podpoří i posílení pravomocí…
Poslanci řeší problematiku zadlužení nezletilých. Novela z. o Státním pozemkovém úřadu. Nová ředitelka Svazu měst a obcí…
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Příspěvek na výkon státní správy pro obce přehledně v nové aplikaci. Metodické doporučení MV o výši odměn členů zastupitelstev. Lajdáckost úředníka může zkomplikovat život. Někdy stačí jen shoda jména s jinou osobou. Z judikatury - Odškodnění za nemajetkovou újmu v důsledku průtahů ve stavebním řízení a otázka posuzování možné aplikace kritéria…
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Vzor skartačního plánu. Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů - říjen 2019. Sněmovnou prošla novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli a Podpora obnovy a rozvoje venkova. Z judikatury - Právo na informace - jednání v prostorách úřadu a ochrana osobních údajů.
Aktuality z legislativy. Výsledky jednání vlády. Věcná břemena a pronájem v případě vedení optických kabelů a další infrastruktury. Obce mohou žádat o dotace na územní plány. Výzva na Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je vyhlášena. Z judikatury - Ekonomická činnost obce. Nárok obce na odpočet DPH. Z judikatury - Podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesmí…
Aktuality z legislativy. Ministerstvo vnitra připravilo nový volební zákon. Metodické doporučení Ministerstva vnitra. Nejvyšší správní soud změnil názor na přezkoumatelnost souhlasů stavebních úřadů ve správním soudnictví. Z judikatury - ÚS jak ústavně konformně naložit s hlasy odevzdanými v obecních volbách pro kandidáty, kteří nesplňují podmínky volitelnosti.
Aktuality z legislativy. Poslanecká sněmovna schválila novelu o místních poplatcích v původním znění. Jednání vlády 14. října 2019. Metodický pokyn MV k přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací. Z judikatury - Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; prodej nemovitého majetku. Z judikatury - přiznání odkladného účinku žalobě na návrh žalovaného…
Aktuality z legislativy. Metodický pokyn MV – vzor protokolu o předání obce nově zvolenému starostovi obce. Výsledky jednání vlády. Vyhlášení výběrových dotačních řízení ORNK na rok 2020. Z legislativy - stavební zákon, územní plán; pojem chodníku pro účely správního trestání na úseku silničního provozu.
Aktuality z legislativy. I maringotka může být stavbou. Metodický pokyn MF – Řízení rizik spojených s hospodařením. 22. Celostání konference o územním plánování a stavebním úřadu. Vláda schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na příští rok. Z judikatury - místní referendum: náležitosti a vady návrhu přípravného výboru, přípustnost navržené otázky; souběh úpravy obecního…
Aktuality z legislativy. Obce a kraje mohou žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích. Vjezd do garáže není veřejným prostranstvím a nelze ho tak zpoplatnit. 30.9. končí výzva na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem. Z judikatury - k posouzení otázky, zda je chodník samostatnou nemovitou věcí či pouhou součástí pozemku; postup…
Aktuality z legislativy. Kraje a obce budou moci od září žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti. Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení. Z judikatury - prodej pozemku v majetku obce, odchýlení se od ekonomicky výhodnější…
Aktuality z legislativy. Občané získají online přehled o právních předpisech, které platí v jejich obci. MŽP přidá na kotlíkové dotace 1,5 miliardy navíc. Z judikatury - obce a koncesní zákon; zánik veřejně přístupné účelové komunikace vznikem komunikační alternativy; obec je oprávněna v oblasti odpadového hospodářství přiměřeným způsobem zvýhodnit osoby trvale v obci pobývající.
Aktuality z legislativy. Jednání vlády 22.7. MMR: Obcím rozdělíme na územní plány téměř 20 milionů korun. Metodické doporučení - číslování budov. Nová publikace MV Digitální Česko v digitální Evropě. Z judikatury - posouzení účastenství vlastníka sousedního pozemku ve stavebním řízení o povolení studny; obce mají možnost navrhovat zrušení územních plánů sousedních obcí.
Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2018. Praha doručila parlamentu novelu zákona o postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě. Z judikatury - k posouzení otázky, zda je chodník samostatnou nemovitou věcí či pouhou součástí pozemku. Z judikatury - právo na poskytnutí…
Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne 1,45 miliardy korun na rozvoj regionů. Pracovní skupina bude řešit, jak zabránit objíždění zpoplatněných silnic. Sněmovna schválila novelu narovnávající trh s krátkodobým ubytováním. Z judikatury - k náhradě škody způsobené státem v souvislosti s rozdělením obce.
Poslancecká sněmovna podpořila v prvním čtení návrh zákona o právu obyvatel na digitální službu. 30.6. - termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů. Návrh rozpočtu 2020. Zákon č. 31/2019 Sb. Z judikatury - obec může územním plánem regulovat své území i nekonvenčními právními prostředky (např. regulačními bublinami), když budou v souladu se stavebním…
Od 20.5. mohou obce žádat o dotace v rámci programu Výstavba. Ministerstvo financí a ÚZSVM informuje obce a kraje o možnostech získání nepotřebného státního majetku. Třetí výroční konference k RE:START. Ministerstvo vnitra navrhuje zrušit 800 zbytečných právních předpisů. Z judikatury - smlouva uzavřená na základě jednacího řízení bez omezení musí…
Soutěže Vesnici roku 2019 se účastní 205 obcí. Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí. Jednání vlády 6.5. - Podpora novely o přenosu dluhů z děti na rodiče. Z judikatury - výpověď nájmu bytu z jiných než zákonem stanovených důvodů.
Jednání o novele zákona o finanční kontrole. MMR podpoří projekt na zlepšení kvality bydlení. Jednání vlády 15.4.
Schválení investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí. Třetí ročník soutěže Investičně atraktivní region. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.
Jednání Svazu měst a obcí ČR s představiteli vlád. Digitalizace státu. Jednání vlády 25.3.
Vesnice roku 2019. Aktualizace výpadku NEN. Zápis z porady odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR Jednání vlády 4. a 11.3.
Přehled jednání vlády 27.2. Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst – Smart Cities. Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci. Věcný záměr stavebního zákona.
Přehled jednání vlády 18.2. Výpadek systému veřejných zakázek NEN. Sněmovní tisk 405/0, část č. 1/4Novela z. o zadávání veřejných zakázek. Sněmovní tisk 411/0, část č. 1/4Novela z. - občanský zákoník.
Nesouhlas s institucionálními změnami stavebního zákona. Vláda navrhne rozšíření působnosti Státního fondu rozvoje bydlení, podpoří i posílení pravomocí strážníků. Vyhlášky a zákony.
Poslanci řeší problematiku zadlužení nezletilých. Novela z. o Státním pozemkovém úřadu. Nová ředitelka Svazu měst a obcí ČR9. Průzkum Evropského výboru regionů k SDGs. Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon.