OBEC A DLUŽNÍK V INSOLVENCI

Novinky 2020

Jihlava

Z obsahu semináře

 • Novela zákona a dopad na poplatkové a daňové řízení v roce 2020.
 • Problematika řešení pohledávek u dlužníků, kteří požádají o oddlužení.
 • Postup orgánů obce a úřadu v pozici věřitele a v pozici správce poplatku a daně.
 • Rozbor praktických modelových příkladů
 • Jak a kdy přihlásit pohledávky
 • Jak správně přihlásit místní poplatky
 • Které pohledávky nebudou uspokojené - § 170 InsZ
 • Zjišťování informací v souvislosti s InsZ a GDPR
 • Včasné přihlášení pohledávky
 • Správné vyčíslení pohledávky - nesplatný místní poplatek
 • Zapodstatové pohledávky - uplatňování
 • Exekuce na majetek v rámci insolvence - dva důležité milníky
 • Jak ošetřit nepřihlášené pohledávky apod. 
 • Vše z hlediska obce jako věřitele a vše v praktických ukázkách a judikatuře.

Podkladový materiál - možnost stažení předem na webu. Během kurzu budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů.

0
Volných míst

Objednávkový formulář

Časový harmonogram semináře

8:30 - 9:00
Prezence účastníků

09:50 - 10:00
Drobné občerstvení

11:00 - 11:45
Třetí část kurzu

12:45 - 13:50
Čtvrtá část kurzu

9:00 - 09:50
První část kurzu

10:00 - 10:50
Druhá část kurzu

11:45 - 12:45
Přestávka na oběd

14:00 - 15:00
Pátá část kurzu

Informace

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: vesely@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Pro Vaši účetní: Do 24 hodin po odeslání přihlášky na školení obdržíte na objednávkový e-mail potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  Plánek a popis cesty je uveden na našich webových stránkách.

V ceně je zahrnuto: účast na semináři, studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, drobné občerstvení.

Bližší informace k tomuto semináři Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 220 999 770.

Komu je seminář určen

Seminář je určen vedoucím finančních, ekonomických a správních odborů, ale také všem, kteří jsou zodpovědní za sledování úhrad a vymáhání pohledávek, pokut a poplatků.

Podmínky účasti na semináři

Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře, je nutné prokázat úhradu semináře formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby. Platby v hotovosti v místě konání semináře nejsou možné. 

Součástí seminářů je drobné občerstvení.

Kurz se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 220 999 770 v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hod.

Slevy

Při současném přihlášení 3 a více osob na jeden termín odborného semináře získáváte množstevní slevu 10 %na osobu. Sleva za členství ve V.I.P sekci je 10% na osobu. Slevy nelze kumulovat. Množstevní nebo VIP slevu uplatňujte označením v objednávkovém formuláři!  

Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín odborného semináře. Objednávky od jedné organizace na více termínů seminářů se nesčítají. Při současném přihlášení 3 a více osob, které jsou současně ve VIP sekci je sleva 10% na osobu.

Žádné další slevy účastníkům seminářů neposkytujeme.

V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. Doplatek je nutné uhradit před konáním semináře.

Storno podmínky

Přihláška na seminář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

 • 40 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře,
 • 100 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání semináře, popřípadě nezúčastníte-li se semináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého semináře).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Se svými osobními údaji můžete nakládat v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Více ZDE

Cena: 1 650 Kč

Termín semináře:
27. února 2020   9:00 - 15:00
Uzávěrka přihlášek:
25. února 2020 do 16,00 hod
_______________________________________
Už jen za
Přednášející:
Vlastimil Veselý

Akreditace:
AK/PV-61/2013; AK/VE-54/2013

Místo konání semináře:
VSM, spol. s r.o.
Znojemská 5333/82a
586 01 Jihlava