MÍSTNÍ POPLATKY V PRAXI

Novinky 2020

Živé vysílání 24. března 2020 od 9,00 hod.

Z obsahu semináře

Na školení se mimo jiné dozvíte:

 • Dopady novelizací zákona o místních poplatcích v roce 2020 až 2021.
 • Poznatky z praxe - problémy a výhody.
 • Úprava osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy a pořádková pokuta.
 • Placení místních poplatků, ohlašovací povinnosti - 2020.
 • Vynucení ohlašovací povinnosti - novela zákona.
 • Důležité náležitosti OZV ve vztahu k poplatníkům nebo plátcům.
 • Zásadní stanoviska k problematice stanovení a placení místních poplatků.
 • Správné vyměření poplatku dle stávajících situací (nezaplaceno včas, ve správné výši, vstup dlužníka do insolvence, vězení apod.).
 • Nemožnost navýšení poplatku
 • Vyhledávací činnost správce poplatku (daně).
 • Postup při přechodu poplatkové povinnosti nezletilého na zákonné zástupce.
 • Možnost odvolání a postup správce daně.
 • Placení poplatku (identifikace platby, pořadí úhrady daně, evidence, posečkání, povolení splátek, vrácení platby apod.).
 • Jednání s dlužníkem a upozornění na daňový nedoplatek 
 • Postup při vymáhání nedoplatků.

Podkladový materiál - možnost si jej stáhnout předem na webu. Během kurzu budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů.

0
volných míst

Objednávkový formulář

Časový harmonogram semináře

8:30 - 9:00
Prezence účastníků

09:50 - 10:00
Přestávka

11:00 - 11:45
Třetí část 

12:45 - 13:50
Čtvrtá část 

9:00 - 09:50
První část

10:00 - 10:50
Druhá část 

11:45 - 12:45
Přestávka

14:00 - 15:00
Pátá část 

Informace
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: vesely@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci školení.

Pro Vaši účetní:
Do 24 hodin po odeslání přihlášky na školení obdržíte na objednávkový e-mail potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  
Prostřednictvím programu Click Meeting, bez nutnosti instalace.

V ceně je zahrnuto:
účast na on-line školení, studijní a pracovní materiál zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra.

Komu je školení určeno
Školení je určeno vedoucím finančních, ekonomických a správních odborů, ale také všem, kteří jsou zodpovědní za sledování úhrad a vymáhání pohledávek z poplatků.

Bližší informace k tomuto školení Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 220 999 770.

Podmínky účasti na školení
Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na školení budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

Vstup na školení Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením on-line školení, je nutné mít uhrazené kurzovné. 

Školení se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník semináře bere na vědomí, že z on-line školení je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 220 999 770 v pracovních dnech od 08,00 do 16,00 hod.

Slevy
Při současném přihlášení 3 a více osob na jeden termín školení získáváte množstevní slevu 10 %na osobu. Sleva za členství ve V.I.P sekci je 10% na osobu. Slevy nelze kumulovat. Množstevní nebo VIP slevu uplatňujte označením v objednávkovém formuláři!  

Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín školení. Objednávky od jedné organizace na více termínů školení se nesčítají. Při současném přihlášení 3 a více osob, které jsou současně ve VIP sekci je sleva 10% na osobu.

Žádné další slevy účastníkům školení neposkytujeme.

V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. Doplatek je nutné uhradit před konáním školení.

Storno podmínky
Přihláška na školení je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

40 % ceny za školení, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře,
100 % ceny za školení, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání školení, popřípadě nezúčastníte-li se skolení bez předchozího zrušení/odstoupení. Na školení je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého školení).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Se svými osobními údaji můžete nakládat v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Více ZDE

Cena: 1 650 Kč

Termín školení:
24. března 2020  9:00 - 15:00
Uzávěrka přihlášek:
20. března 2020 do 16,00 hod
_____________________________________
už jen
Přednášející:
Vlastimil Veselý
Akreditace:
AK/PV-120/2019; AK/VE-68/2019
Místo konání školení:

on-line školení