DAŇOVÝ ŘÁD V SOUVISLOSTECH

Novinky 2020

Brno

Z obsahu semináře

Určeno pro pokročilé:

 • co je a co není daní
 • vznik daňové povinnosti
 • základních zásady správy daní a možnosti jejich využití
 • vymezení pravomoci správce daně a práv a povinnosti osob zúčastněných na správě daní
 • lhůty při správě daní a jejich běh, včetně lhůty pro doručení, stanovení daně a placení
 • doručování a jeho účinky, možnosti vyslovení neúčinnosti doručení
 • mlčenlivost - zásadní judikatury a použití v praxi
 • daňová informační schránka - způsob komunikace s daňovým subjektem?
 • postup při správě daní - vyhledávací činnost, vysvětlení, místní šetření apod.
 • průběh řízení - dokazování, pomůcky, forma a náležitosti rozhodnutí a řešení jeho případných vad, kvalita odůvodňování rozhodnutí, vydání a účinnost rozhodnutí
 • pravidla při placení daní jak dobrovolném, tak vynuceném prostředky vymáhání (termín splatnosti, pořadí úhrady, nová splatnost při odvolání, posečkání a povolení splátek, různé způsoby vymáhání…)
 • následky porušení povinností při správě daní (pokuty, penále, úrok z prodlení…)

Vše s odkazem na zákon 280/2009 Sb., daňový řád, v praktických ukázkách a na modelových případech.

Účastníci obdrží podkladový materiál - možnost stáhnou předem na webu. Během kurzu budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů

0
volných míst

Objednávkový formulář

Časový harmonogram semináře

8:30 - 9:00
Prezence účastníků

09:50 - 10:00
Drobné občerstvení

11:00 - 11:45
Třetí část kurzu

12:45 - 13:50
Čtvrtá část kurzu

9:00 - 09:50
První část kurzu

10:00 - 10:50
Druhá část kurzu

11:45 - 12:45
Přestávka na oběd

14:00 - 15:00
Pátá část kurzu

Informace

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: vesely@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Pro Vaši účetní:

Do 24 hodin po odeslání přihlášky na školení obdržíte na objednávkový e-mail potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  

Plánek a popis cesty je uveden na našich webových stránkách.

V ceně je zahrnuto:

účast na semináři, studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, drobné občerstvení.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen vedoucím finančních, ekonomických a správních odborů, ale také všem, kteří jsou zodpovědní za sledování úhrad a vymáhání pohledávek, pokut a poplatků.

Bližší informace k tomuto semináři Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 220 999 770.

Podmínky účasti na semináři:

Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře, je nutné prokázat úhradu semináře formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby. Platby v hotovosti v místě konání semináře nejsou možné. 

Součástí seminářů je drobné občerstvení.

Kurz se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 220 999 770 v pracovních dnech od 08,00 do 16,00 hod.

Slevy:

Při současném přihlášení 3 a více osob na jeden termín odborného semináře získáváte množstevní slevu 10 %na osobu. Sleva za členství ve V.I.P sekci je 10% na osobu. Slevy nelze kumulovat. Množstevní nebo VIP slevu uplatňujte označením v objednávkovém formuláři!  

Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín odborného semináře. Objednávky od jedné organizace na více termínů seminářů se nesčítají. Při současném přihlášení 3 a více osob, které jsou současně ve VIP sekci je sleva 10% na osobu.

Žádné další slevy účastníkům seminářů neposkytujeme.

V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. Doplatek je nutné uhradit před konáním semináře.

Storno podmínky:

Přihláška na seminář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

40 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře,
100 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání semináře, popřípadě nezúčastníte-li se semináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého semináře).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Se svými osobními údaji můžete nakládat v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Více ZDE

Cena: 1 650 Kč

Termín semináře:
26. května 2020   9:00 - 15:00
Uzávěrka přihlášek:
22. května 2020 do 16,00 hod
_______________________________________
Už jen za
Přednášející:
Vlastimil Veselý

Akreditace:
AK/PV-123/2019; AK/VE-71/2019

Místo konání semináře:

Školící místnost 
Hotel Omega 
Křídlovická 19b
603 00 Brno