MÍSTNÍ POPLATKY V PRAXI

Novinky 2020

Živé vysílání 14. dubna 2020 od 9,00 hod.

Z obsahu školení

Na školení se mimo jiné dozvíte:

 • Dopady novelizací zákona o místních poplatcích v roce 2020 až 2021.
 • Poznatky z praxe - problémy a výhody.
 • Úprava osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy a pořádková pokuta.
 • Placení místních poplatků, ohlašovací povinnosti - 2020.
 • Vynucení ohlašovací povinnosti - novela zákona.
 • Důležité náležitosti OZV ve vztahu k poplatníkům nebo plátcům.
 • Zásadní stanoviska k problematice stanovení a placení místních poplatků.
 • Správné vyměření poplatku dle stávajících situací (nezaplaceno včas, ve správné výši, vstup dlužníka do insolvence, vězení apod.).
 • Nemožnost navýšení poplatku
 • Vyhledávací činnost správce poplatku (daně).
 • Postup při přechodu poplatkové povinnosti nezletilého na zákonné zástupce.
 • Možnost odvolání a postup správce daně.
 • Placení poplatku (identifikace platby, pořadí úhrady daně, evidence, posečkání, povolení splátek, vrácení platby apod.).
 • Jednání s dlužníkem a upozornění na daňový nedoplatek 
 • Postup při vymáhání nedoplatků.

Podkladový materiál - možnost si jej stáhnout předem na webu. Během kurzu budou zodpovězeny konkrétní dotazy posluchačů.

Do "Poznámky" ve formuláři prosím zadejte EMAIL (na tento email dorazí pozvánka na webinář, může se tedy jednat i o soukromý email, pokud se budete chtít k webináři přihlásit z domova) jméno, příjmení, datum a místo narození všech účastníků školení a rozlišení na referenta a vedoucího pro připravení Certifikátu!
Odesláním přihlášky automaticky souhlasíte s Podmínkami účasti na semináři.

Objednávkový formulář

Pokud nejste úředník dle zákona č. 312/2002 sb., bude vám zpětně dopočítána DPH.

Časový harmonogram semináře

8:30 - 9:00
Prezence účastníků

09:50 - 10:00
Přestávka

11:00 - 11:45
Třetí část

12:45 - 13:50
Čtvrtá část 

9:00 - 09:50
První část 

10:00 - 10:50
Druhá část

11:45 - 12:45
Přestávka na oběd

14:00 - 15:00
Pátá část 

Informace

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: vesely@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci školení.

Pro Vaši účetní:
Do 24 hodin po odeslání přihlášky na školení obdržíte na objednávkový e-mail potvrzení Vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Cena uvedená ve formuláři je bez DPH. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře.

Spojení:  
Prostřednictvím programu Click Meeting, bez nutnosti instalace.

V ceně je zahrnuto:
účast na on-line školení, studijní a pracovní materiál zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra.

Komu je školení určeno
Školení je určeno vedoucím finančních, ekonomických a správních odborů, ale také všem, kteří jsou zodpovědní za sledování úhrad a vymáhání pohledávek z poplatků.

Bližší informace k tomuto školení Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 220 999 770.

Podmínky účasti na školení
Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na školení budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

Vstup na školení Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením on-line školení, je nutné mít uhrazené kurzovné. 

Školení se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Účastník semináře bere na vědomí, že z on-line školení je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle 220 999 770 v pracovních dnech od 08,00 do 16,00 hod.

Slevy
Při současném přihlášení 3 a více osob na jeden termín školení získáváte množstevní slevu 10 %na osobu. Sleva za členství ve V.I.P sekci je 10% na osobu. Slevy nelze kumulovat. Množstevní nebo VIP slevu uplatňujte označením v objednávkovém formuláři!  

Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín školení. Objednávky od jedné organizace na více termínů školení se nesčítají. Při současném přihlášení 3 a více osob, které jsou současně ve VIP sekci je sleva 10% na osobu.

Žádné další slevy účastníkům školení neposkytujeme.

V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. Doplatek je nutné uhradit před konáním školení.

Storno podmínky
Přihláška na školení je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

40 % ceny za školení, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře,
100 % ceny za školení, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání školení, popřípadě nezúčastníte-li se skolení bez předchozího zrušení/odstoupení. Na školení je možno vyslat náhradní osobu.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého školení).

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Se svými osobními údaji můžete nakládat v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Více  ZDE

Cena: 1 650 Kč

Termín školení:
14. dubna 2020  9:00 - 15:00
Uzávěrka přihlášek:
10. dubna 2020 do 16,00 hod
_____________________________________
už jen
Přednášející:
Vlastimil Veselý
Akreditace:
AK/PV-120/2019; AK/VE-68/2019
Místo konání semináře:
on-line školení