Ukázka E-linky

Z vašich dotazů - doručování rozhodnutí o zastavení exekuce

Dotaz:

Chtěla jsem Vás moc poprosit o odpověď. Ruším exekuční příkaz z důvodu, že byl zaslán zaměstnavateli v době, kdy už tam dlužník nepracoval. Mohu v jeden den, popřípadě druhý den hned vystavit nový exekuční příkaz. Nebo se musí čekat až obě strany převezmou rozhodnutí o zastavení EP. Musí se vypravovat dlužníkovi i rozhodnutí o zrušení EP, i když si původní písemnost (EP) nepřevzal? Adresu má na ohlašovně.

Odpověď:

Podle mého názoru jde vystavit nový exekuční příkaz hned po zastavení předchozího, bez ohledu na doručení či nedoručení jednotlivým účastníkům řízení. Vycházím z ustanovení § 178 odst. 5 DŘ, kde je stanoven způsob provedení exekuce. Že lze vykonat exekuci více způsoby najednou dokazuje i ustanovení § 181 odst. 2 písmeno h), kde je stanoveno, že pokud bylo nařízeno více daňových exekucí a k úhradě vymáhaného nedoplatku postačí pouze některá z nich, se ostatní exekuce zastavují. 

Doručit rozhodnutí o zastavení exekučního příkazu (exekuce) bude nutné i dlužníkovi, neboť ustanovení § 181 odst. 3 DŘ hovoří o tom, že rozhodnutí o zastavení daňové exekuce se doručuje všem příjemcům exekučního příkazu. Je poté jedno jak bude doručeno, zda datovou schránkou, doporučeným dopise (převzetím) nebo fikcí (při nepřevzetí s úložnou dobou). Je nutné dodržet zákonný postup i pře to, že proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky.

Z vašich dotazů - den zahájení exekuce soudním exekutorem

Dotaz:

V dokumentu od exekutora je uvedeno, že zahájení exekučního řízení bylo zahájeno návrhem oprávněného, taktéž schéma exekuce, které exekutor pro informaci všem zúčastěným přikládá ke všem dokumentům je na prvním místě uvedeno "Zahájení exekuce-dnem, kdy oprávněný podal exekuční náhrh". Tytéž skutečnosti jsou uvedeny v § 35 exekučního řádu. Můžete se nám k tomu prosím vyjádřit ? Děkuji.

Odpověď:

Zde se bude jednat o úkony přerušující lhůtu pro placení daně (§ 160 odst. 3 písmeno a/ DŘ), ale také o lhůtu pro placení daně po kterou lhůta nepoběží (§ 160 odst. 4 písm. a/ DŘ).

V případě předání pohledávky k exekuci soudnímu exekutorovi je podle § 160 odst. 3 písmena a) DŘ úkonem přerušující běh lhůty zahájení exekučního řízení podle jiného zákona. Tímto zákonem je zákon č. 120/2001 Sb., Exekuční řád v platném znění (dále jen EŘ) a jeho ustanovení § 35, kde je stanoveno, že exekuční řízení se zahajuje na návrh a exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi.

Pro stavění lhůty podle § 160 odst. 4 písm. a DŘ pak ale bude rozhodující zahájení vymáhání. Teprve když exekutor povinnému zašle vyrozumění o zahájení exekuce (nejpozději s prvním exekučním příkazem), který mu v exekučním řízení doručuje, je zahájeno vymáhání, neboť spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu podle § 46 odst. 6 EŘ.

Z vašich dotazů - žádost studenta o prominutí poplatku za komunální odpad

Dotaz:

dostali jsme žádost od 18ti letého občana o osvobození od placení komunálního odpadu, doložil, že je studentem denního studia na střední škole a tvrdí, že nemá peníze na to, aby poplatek zaplatil. Bydlí stále v našem městě a do školy dojíždí.  Dle OZV nemáme možnost žádost schválit. Chtěla bych se tedy zeptat, jestli na tyto případy myslí zákon.

Odpověď:

Zde se bude uplatňovat § 259 DŘ a to v případě řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně. Pokud totiž zákon stanoví orgánu veřejné moci pravomoc zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně, lze tak učinit na základě žádosti daňového subjektu nebo z moci úřední. K prominutí daně i příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě.

Tím zákonem, který tuto pravomoc správci daně umožňuje ja zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a to v § 16a, kde je stanoveno, že obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek podle § 10b nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

O tomto rozhoduje správce daně prostřednictvím úředních osob. Jde tedy o správní rozhodnutí na žádost. Je tedy na vás posoudit, zda budou splněny všechny zákonné podmínky pro prominutí poplatku - tedy zda jde o tvrdost právního předpisu a zda lze (s přihlédnutím k okolnostem daného případu) toto prominutí ospravedlnit. 

Je nutné upozornit, že budeme muset přihlédnout také k § 259c DŘ, který stanoví další pravidla o prominutí daně nebo příslušenství daně. Při posouzení žádosti o prominutí daně nebo příslušenství totiž daně správce daně také zohlední četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem. Prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové. 

Protože se jedná o žádost o prominutí daně, je nutné odpovědět rozhodnutím. Proti rozhodnutí ve věci prominutí daně nebo příslušenství daně nelze uplatnit opravné prostředky. Byla-li žádost o prominutí daně nebo příslušenství daně zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti je daňový subjekt povinen uvést jiné důvody než ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádost odložena. O odložení musí být žadatel vyrozuměn.

Z  judikatury - respektování ústavního soudu

(NSS - Rozsudek ze 14. 9. 2005, č. j. 2 Afs 180/2004 - 44)

„Jestliže Ústavní soud v některém svém rozhodnutí zformuluje ústavně konformní výklad právního předpisu, je nutno tento výklad respektovat i v obdobných kauzách, byť se jedná o procesně samostatná řízení. Opačný výklad, který by kupř. s odkazem na vázanost soudce zákonem podle čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR odmítal respektovat právní názor Ústavního soudu, by představoval logickou chybu, jelikož tato vázanost výkladem norem nadzákonné (ústavní) síly musí být pro soud při aplikaci jednoduchého práva určující. Navíc nelze přehlédnout, že opačný závěr by ve svých důsledcích vedl k nerovnosti účastníků jednotlivých soudních řízení a k nepředvídatelnosti soudního rozhodování, což samozřejmě představuje pochybení dosahující ústavní intenzity.“

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​

Zaujala vás E-linka?

E-linka
1980 Kč
Ročně
Objednat
Elektronický týdenní zpravodaj určený především správcům daní a poplatků.

Balíček TEP obsahuje:

E-linku - specializovaný informační týdeník zaměřený na problematiku veřejné správy. Cílem této informační služby je pomoci při výkonu její funkce a poskytovat informační podporu.

P-linku - specializovaný informační čtrnáctideník, který se zaměřuje na oblast ochrany osobních údajů, resp. bezpečnosti dat a outsourcing funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů.

T-linku - specializovaný informační čtrnáctideník, který je určený zejména pro tajemníky, vedoucí odborů městských úřadů a vedení měst (starosta, místostarosta) apod.

Všechny linky slouží jako ucelený informační kanál, kde naleznete přehledně na jednom místě novinky, tématické judikáty, novely zákonů, odpovědi na konkrétní dotazy a přehledy týkající se dané problematiky. Vybíráme pro vás z různých odborných zdrojů ty nejdůležitější informace, abychom co nejvíce usnadnili vaši práci.